Η Σχολική μας Βιβλιοθήκη

20220114 110427

Σκοπός της Σχολικής Βιβλιοθήκης

α) Η παροχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της σχολικής μονάδας ενός χώρου που επιτρέπει τη φυσική και διανοητική πρόσβαση στην πληροφόρηση και στον κόσμο των ιδεών.

β) Η υιοθέτηση των αρχών διακήρυξης της UNESCO/IFLA για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, με έμφαση σε αυτές που αναφέρονται στην ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση των χρηστών στα μέσα, τις πηγές και τις υπηρεσίες μάθησης που προσφέρονται.

γ) Η καλλιέργεια μίας μακρόχρονης σχέσης των μαθητών/τριών με τον κόσμο του έντυπου λόγου και της εικόνας, μέσα από την απόλαυση του διαβάσματος.

δ) Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου.

Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης του Δημοτικού Σχολείου Δοκιμίου  συντάχθηκε σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-02-2018) Υ.Α. Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων».

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες της Σχολικής Μονάδας, απαντά στις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών και μπορεί να ανανεωθεί μερικώς ή στο σύνολό του, κάθε φορά που οι συνθήκες το επιβάλλουν, όπως αυτές θα εκτιμώνται και θα αναλύονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον/την υπεύθυνο/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης.

Σχολική Βιβλιοθήκη Δημοτικού σχολείου Δοκιμίου

Η Βιβλιοθήκη του δημοτικού σχολείου Δοκιμίου βρίσκεται ουσιαστικά υπό κατασκευή και αναγκαστική λειτουργία αφού ακόμα εκκρεμεί η αποταμίευση της χρηματοδότησης της, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος στο οποίο έχουμε ενταχθεί, για την ουσιαστική ανάπτυξη της. Η χρηματοδότηση αυτή θα μας βοηθήσει στην υλικοτεχνική αναβάθμιση της βιβλιοθήκης, με την αγορά εποπτικών μέσων (υπολογιστής, σύγχρονος βιντεοπροβολέας), καινούργιων επίπλων βιβλιοθήκης και νέων τίτλων βιβλίων. Παρόλα αυτά χάριν κυρίως της καλής θέλησης πολλών ανθρώπων (εκπαιδευτικών, γονέων αλλά και ιδιωτών) η βιβλιοθήκη μας διαθέτει ήδη μεγάλη ποικιλία βιβλίων (περισσότεροι από 1300 τίτλοι), που μπορεί να δανειστεί ο κάθε μαθητής αλλά και εκπαιδευτικός του σχολείου μας. Παρακάτω παρατίθενται μερικοί απλοί κανόνες δανεισμού.

  1. Ο δανεισμός βιβλίου από τον κάθε μαθητή γίνεται μόνο υπό την παρουσία του υπεύθυνου βιβλιοθήκης
  2. Εάν η φυσική παρουσία του υπευθύνου της σχολική βιβλιοθήκης δεν είναι εφικτή, ο δανεισμός μπορεί να γίνει μόνο με την παρουσία του αντίστοιχου δασκάλου του τμήματος στο οποίο ανήκει ο μαθητής
  3. Η καταχώρηση δανεισμού και επιστροφής βιβλίου γίνεται από τον υπεύθυνο βιβλιοθήκης αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη βάση δεδομένων των στοιχείων της σχολικής βιβλιοθήκης που υπάρχει
  4. Η διάρκεια δανεισμού ορίζεται χρονικά στις 2 εβδομάδες. Στη περίπτωση που κάποιος μαθητής θέλει να παρατείνει το συγκεκριμένο διάστημα, αυτό μπορεί να γίνει εφικτό, μόνο κατόπιν ενημέρωσης του υπεύθυνου βιβλιοθήκης
  5. Οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός ή μαθητής επιθυμεί να ενημερωθεί για την ύπαρξη ή μη συγκεκριμένου τίτλου βιβλίου στη σχολική βιβλιοθήκη, μπορεί να συμβουλευθεί τον υπεύθυνο βιβλιοθήκης έτσι ώστε να γίνει αντίστοιχη αναζήτηση στη βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης. Αλλιώς μπορεί να κάνει μόνος του αναζήτηση στην παρακάτω διεύθυνση:

https://www.bibliodanos.gr/bibliodanos_records.php?usercode=65c9e21e

20230920 132521
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση